Hendriksen Advocatenkantoor  |  Twentepoort Oost 1A  |  7609 RG  |  Almelo|  |  Nederland


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hendriksen Advocatenkantoor
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
AVHA: Algemene Voorwaarden Hendriksen Advocatenkantoor
Cliënt: de opdrachtgever van Hendriksen
Hendriksen: Hendriksen Advocatenkantoor, Twentepoort Oost 1A te 7609 RG Almelo, en opdrachtnemer van cliënt.

Artikel 1 Toepasselijkheid
De AVHA zijn van toepassing op alle nieuwe en voortgezette opdrachten tussen Hendriksen Advocatenkantoor en opdrachtgever. De AVHA zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Hendriksen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Nietigheid en vernietigbaarheid
Voor het geval een of meerdere van de bepalingen in de AVHA nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepaling van AVHA volledig van toepassing. In een dergelijk geval zullen Hendriksen en cliënt in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst van opdracht
Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat cliënt en Hendriksen de overeenkomst van opdracht hebben ondertekend.  

Artikel 4 Voorschotbetaling
Nadat de overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen, verplicht cliënt zich binnen zeven dagen nadien het in de overeenkomst van opdracht overeengekomen voorschotbedrag aan Hendriksen te voldoen. Eerst na ontvangst van de betaling van dit voorschotbedrag zal Hendriksen verplicht kunnen worden de werkzaamheden inhoudelijk op te pakken. Het voorschotbedrag zal worden verrekend met de eerst volgende declaratie.

Artikel 5 Vergoeding werkzaamheden en betalingsvoorwaarden
De betalingstermijn van de facturen van Hendriksen bedraagt veertien dagen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op. Ingeval van geen (volledige) betaling van het factuurbedrag, is cliënt daags na de vervaldatum in gebreke, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is, en dient cliënt de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag te voldoen. Deze wettelijke handelsrente wordt berekend met ingang van de eerste dag na de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een gehele maand. De kosten van een herinnering, aanmaning en/of sommatie wegens het betalingsverzuim van cliënt bedragen voor iedere brief en/of telefoongesprek € 50,00 en komen ten laste van cliënt. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van Hendriksen.
Indien het factuurbedrag langer dan 1 maand na de factuurdatum nog niet is ontvangen, is Hendriksen gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat volledige betaling van alle openstaande nota’s heeft plaatsgevonden.
Deelbetalingen worden door Hendriksen in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten, vervolgens in mindering gebracht op de opengevallen rente en eerst daarna in mindering op het factuurbedrag en de lopende rente. Hendriksen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen van cliënt, komen alle ter invordering gemaakte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten ten laste van de cliënt.
De werking van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 6 Urenspecificatie
Bij de declaratie wordt een urenspecificatie gevoegd. De werkzaamheden worden genoteerd in tijdseenheden van (een veelvoud van) 6 minuten. In het kader van het opstellen van processtukken, een advies of andere belangrijke stukken wordt tenminste 30 minuten per pagina genoteerd.

Artikel 7 Verschotten
Hendriksen is niet verplicht verschotten ten behoeve van cliënt vooruit te betalen.

Artikel 8 Ter beschikking stellen informatie en medewerking
Cliënt verstrekt Hendriksen tijdig alle documenten, andere gegevensdragers en informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Voor zover cliënt redelijkerwijs kan vermoeden dat onder hem of derden rustende informatie van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de opdracht verstrekt cliënt die informatie ongevraagd.

Artikel 9 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij
Hendriksen voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Terzake iedere (voortgezette) opdracht geldt dat op Hendriksen hooguit een inspanningsverplichting rust. De behandelend advocaat zal de werkzaamheden persoonlijk uitvoeren en zich daarbij door de belangen van de klant laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving waaronder de Gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht zulks vereist, heeft Hendriksen het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren na overleg met cliënt, met uitzondering van een deurwaarder en een procesadvocaat. Hendriksen houdt u op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Voor iedere door Hendriksen aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting die op de behandelend advocaat rust, zodat Hendriksen nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Hendriksen kan derhalve niet garant staan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
Hendriksen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden (koeriers, deurwaarders, procesadvocaten, accountants, etc.) worden verricht.
Hendriksen heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid voor schade is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Mocht om welke reden dan ook de voornoemde verzekering niet tot uitkering overgaan of geen dekking bieden dan is iedere aansprakelijkheid van Hendriksen beperkt tot een bedrag van maximaal gelijk aan de gefactureerde bedragen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
Op de overeenkomst van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de cliënt in het buitenland woonachtig/gevestigd is.

Artikel 12 Klachten en geschillen
Klachten en geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden en/of de declaraties en andere klachten kunnen mondeling en schriftelijk worden ingediend. Het klachtenreglement Hendriksen Advocatenkantoor is aan de AVHA gehecht en maakt daarvan onderdeel uit. De klacht dient een nauwkeurige beschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Hendriksen in staat is adequaat te reageren. Cliënt en Hendriksen verplichten zich eerst in onderling overleg een oplossing trachten te vinden. Daarna kan de Geschillencommissie Advocatuur worden ingeschakeld. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst van opdracht.
Klachten over de factuur dienen door cliënt binnen twee weken na de factuurdatum en klachten over de uitvoering van de opdracht dienen uiterlijk binnen drie weken na het moment waarop de klant kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven
te worden gemeld aan Hendriksen.

T : +31(0)546 - 45 14 16   |  F : +31(0)546 - 451812   |  Email: info@hendriksenadvocatenkantoor.nl