Deze site is onder bewerking

Klanten aan het woord

Mr. Hendriksen heeft me prettig, eerlijk en met betrokkenheid geholpen en geadviseerd. Niet alleen dat wat nodig was, maar ook als klankbord bij gedachtengangen, scenario's om te verkennen of gewoon frustraties die even moeten landen. De ondersteuning was professioneel, goed en helder. Ik zou mr. Hendriksen zeker aanbevelen.


Geverifieerde klant d.d. 02-12-2020

Bedankt voor de professionele en menselijke hulp.


Geverifieerde klant d.d. 20-10-2019

Snelle reactie op mail of verzoek om terug te bellen via voicemail. Uitstekende advocaat die goed de belangen heeft behartigd in meerdere zaken.


Geverifieerde klant d.d. 11-07-2018

 Algemene Voorwaarden Hendriksen Advocatenkantoor

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

AVHA             : Algemene Voorwaarden Hendriksen Advocatenkantoor

Cliënt             : de opdrachtgever van Hendriksen

Hendriksen   : Hendriksen Advocatenkantoor, gevestigd aan het adres Ooievaarsweg 16 te 7557 BB Hengelo (o), en opdrachtnemer van cliënt.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

De AVHA zijn van toepassing op alle nieuwe en voortgezette opdrachten tussen Hendriksen Advocatenkantoor en cliënt. De AVHA zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Hendriksen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2 Nietigheid en vernietigbaarheid

Voor het geval een of meerdere van de bepalingen in de AVHA nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepaling van AVHA volledig van toepassing. In een dergelijk geval zullen Hendriksen en cliënt in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst van opdracht

Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat cliënt en Hendriksen de overeenkomst van opdracht beiden hebben ondertekend.  

Artikel 4 Voorschotbetaling

Nadat de overeenkomst van opdracht tot stand is gekomen, verplicht cliënt zich binnen de in de overeenkomst van opdracht genoemde termijn het in de overeenkomst van opdracht overeengekomen voorschotbedrag aan Hendriksen te voldoen. Eerst na ontvangst van de betaling van dit voorschotbedrag zal Hendriksen verplicht kunnen worden de werkzaamheden inhoudelijk op te pakken. Het voorschotbedrag zal worden verrekend met de eerst volgende declaratie waarbij het voorschotbedrag in mindering strekt op het totaal te betalen factuurbedrag dat wordt samengesteld door de te factureren werkzaamheden te vermeerderen met de bureaukosten, de verschotten en de BTW.

 

Artikel 5 Vergoeding werkzaamheden en betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn van de facturen van Hendriksen bedraagt veertien dagen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op. Voor klachten over de factuur wordt verwezen naar artikel 12 AVHA.

 

Ingeval van geen (volledige) betaling van het factuurbedrag, is cliënt daags na het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur in gebreke, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is, en is cliënt de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd. Deze wettelijke rente wordt berekend met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een gehele maand. Daarenboven is cliënt de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Cliënt gaat akkoord met toepassing van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten doordat en zodra cliënt de overeenkomst van opdracht heeft ondertekend.

 

In het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten genormeerd tot de navolgende percentages:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de hoofdsom;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

 

Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van Hendriksen (werkzaamheden en kosten in verband met het opstellen en versturen van een herinnering, aanmaning en/of sommatie wegens het betalingsverzuim van cliënt en/of het niet nakomen van de betalingsregeling, het opstellen van de schriftelijke betalingsregeling, het verwerken van de deelbetalingen en opstellen van een betalingsoverzicht, etc.).

 

Zonder schriftelijke toestemming van Hendriksen mag cliënt de factuur niet in termijnen betalen en dient het factuurbedrag derhalve tijdig en volledig te worden betaald. Hendriksen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot het treffen van een betalingsregeling weigeren. Indien cliënt en Hendriksen een betalingsregeling overeenkomen, is cliënt naast de buitengerechtelijke incassokosten ook verschuldigd de toepasselijke wettelijke rente (handelsrente of consumentenrente). Deze wettelijke rente betreft de dekking van financiële gevolgen van Hendriksen: de rentevergoeding wegens het niet tijdig betalen van het factuurbedrag.

 

In geval van een overeengekomen betalingsregeling strekt op grond van artikel 6:44 BW strekt een deelbetaling in de eerste plaats in mindering op de kosten en vervolgens in mindering op de wettelijke handelsrente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende wettelijke handelsrente.

 

Indien het volledige factuurbedrag niet binnen één maand na de factuurdatum is ontvangen, is Hendriksen gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat volledige betaling van alle openstaande nota’s heeft plaatsgevonden.

 

Bij het niet nakomen van de verplichtingen van cliënt, komen alle ter invordering gemaakte gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten ten laste van de cliënt.

 

Indien twee of meer cliënten tezamen opdracht hebben gegeven aan Hendriksen zijn zij hoofdelijk verbonden voor het betalen van de vergoeding van de werkzaamheden van Hendriksen en de door Hendriksen betaalde verschotten. De werking van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten, waardoor de tekortkoming van één van de cliënten niet aan de hoofdelijke verbondenheid van de ander afdoet ten aanzien van de betaling van de openstaande facturen.

  

Indien de eigen bijdrage in het kader van de gefinancierde rechtshulp (toevoeging) niet binnen de factuurtermijn is betaald, kan Hendriksen de Raad voor Rechtsbijstand daarover berichten. Dit kan ertoe leiden dat de Raad voor Rechtsbijstand besluit de gefinancierde rechtshulp voor dat rechtsbelang dient te worden beëindigd op grond waarvan voor datzelfde rechtsbelang geen toevoeging meer zal worden verstrekt door de Raad voor Rechtsbijstand.

 

Artikel 6 Urenspecificatie

Bij de declaratie van het honorarium ter zake de vergoeding van de werkzaamheden van Hendriksen wordt een urenspecificatie gevoegd. De werkzaamheden worden genoteerd in tijdseenheden van (een veelvoud van) 6 minuten. In het kader van het opstellen van processtukken, een advies of andere belangrijke stukken wordt tenminste 30 minuten per pagina genoteerd.

 

Indien cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp wordt geen urenspecificatie toegestuurd.

 

Artikel 7 Verschotten

Hendriksen is niet verplicht verschotten ten behoeve van cliënt vooruit te betalen. Indien griffierechten dienen te worden betaald, rust het risico van niet-tijdige betaling bij cliënt voor het geval cliënt het griffierecht niet tijdig overmaakt aan Hendriksen Advocatenkantoor. Teneinde dit risico zoveel mogelijk te voorkomen, dient cliënt een voorschot op het griffierecht te betalen aan Hendriksen. Zolang het voorschot op het griffierecht niet door cliënt is voldaan, zal Hendriksen zich niet stellen in procedures en dus geen processtukken (d.w.z. verzoekschrift, verweerschrift, dagvaarding, conclusie en/of akten etc.) indienen. Het risico van termijnverloop en het niet meer mogen indienen van processtukken rust bij cliënt.

 

Indien Hendriksen verschotten ten behoeve van cliënt heeft voldaan, zal Hendriksen deze verschotten door middel van een factuur bij cliënt in rekening brengen. Ten aanzien van deze factuur ter zake de door Hendriksen betaalde verschotten kan geen betalingsregeling worden overeengekomen. Ingeval van geen (volledige) betaling van het factuurbedrag, is cliënt daags na het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur in gebreke, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is, en is cliënt de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd. Deze wettelijke handelsrente wordt berekend met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een gehele maand. Daarenboven is cliënt de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zoals deze zijn beschreven in artikel 5 AVHA.

 

Artikel 8 Ter beschikking stellen informatie en medewerking

Cliënt verstrekt Hendriksen tijdig alle documenten, andere gegevensdragers en informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Indien Hendriksen expliciet vraagt om documenten en/of andere gegevensdragers verplicht cliënt zich die gegevens binnen 7 dagen na het verzoek van Hendriksen  aan hem ter hand te stellen. Voor zover cliënt redelijkerwijs kan vermoeden dat onder hem of derden rustende informatie van belang kan zijn voor een goede uitvoering van de opdracht verstrekt cliënt die informatie ongevraagd.

 

Artikel 9 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

Hendriksen voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Ter zake iedere (voortgezette) opdracht geldt dat op Hendriksen hooguit een inspanningsverplichting rust. De behandelend advocaat zal de werkzaamheden persoonlijk uitvoeren en zich daarbij door de belangen van de klant laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving waaronder de Gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hendriksen houdt cliënt op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.

 

Voor zover een goede uitvoering van de opdracht zulks vereist, heeft Hendriksen het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren na overleg met cliënt, met uitzondering van een deurwaarder en een procesadvocaat.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Voor iedere door Hendriksen aanvaarde opdracht geldt een inspanningsverplichting die op de behandelend advocaat rust, zodat Hendriksen nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Hendriksen kan derhalve niet garant staan voor het bereiken van het beoogde resultaat.

 

Hendriksen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden (koeriers, deurwaarders, procesadvocaten, accountants, etc.) worden verricht.

 

Hendriksen heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke verzekering voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt.

 

Iedere aansprakelijkheid voor schade is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Mocht om welke reden dan ook de voornoemde verzekering niet tot uitkering overgaan of geen dekking bieden dan is iedere aansprakelijkheid van Hendriksen beperkt tot een bedrag van maximaal gelijk aan de gefactureerde bedragen.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst van opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de cliënt in het buitenland woonachtig/gevestigd is.

 

Artikel 12 Klachten en geschillen

Klachten en geschillen over de uitvoering van de werkzaamheden en/of de declaraties en andere klachten kunnen mondeling en schriftelijk worden ingediend. Het klachtenreglement Hendriksen Advocatenkantoor is aan de AVHA gehecht en maakt daarvan onderdeel uit. De klacht dient een nauwkeurige beschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Hendriksen in staat is adequaat te reageren. Cliënt en Hendriksen verplichten zich eerst in onderling overleg een oplossing trachten te vinden, al dan niet onder begeleiding van de klachtfunctionaris. Indien cliënt en Hendriksen geen overeenstemming bereiken, kan de Geschillencommissie Advocatuur worden ingeschakeld. De toepasselijkheid van (het reglement van) de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst van opdracht.

Klachten over de factuur dienen door cliënt binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Hendriksen. Cliënt dient de klacht voldoende te motiveren.

Klachten over de uitvoering van de opdracht dienen uiterlijk binnen drie weken na het moment waarop de klant kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven schriftelijk te worden gemeld aan Hendriksen. Cliënt dient de klacht voldoende te motiveren.

 

 Privacyverklaring Hendriksen Advocatenkantoor

 

Inleiding

Hendriksen Advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens. Hendriksen Advocatenkantoor wil transparant zijn over het verwerken van de persoonsgegevens en uitleggen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt en de grondslag daarvan, met wie uw persoonsgegevens worden gedeeld alsmede hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, welke maatregelen getroffen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen en wat uw rechten zijn omtrent uw persoonsgegevens.

 

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die al dan niet in combinatie met elkaar kunnen leiden tot het vaststellen van de identiteit van een natuurlijke persoon.

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

 

Hendriksen Advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens. Hendriksen Advocatenkantoor is een advocatenkantoor die juridische diensten verleent aan burgers en ondernemingen binnen de EU.

 

Hendriksen Advocatenkantoor is gevestigd aan het adres Ooievaarsweg 16 te 7557 BB Hengelo (o). U kunt contact opnemen via info@hendriksenadvocatenkantoor.nl dan wel via het telefoonnummer +31 (0)74-8528887.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Hendriksen Advocatenkantoor?

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Geslacht, voor- en achternaam, woonadres, postadres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, bankrekeningnummer indien een betalingsregeling wordt getroffen, namen en geboortedatum en geboorteplaats van uw kinderen.

 

Met welk doel verwerkt Hendriksen Advocatenkantoor deze persoonsgegevens?

 

U geeft opdracht aan Hendriksen Advocatenkantoor voor het verlenen van juridische diensten (rechtsbijstand in kader van een procedure, mediation of advies). Om uw opdracht uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken. Onder andere voor de volgende doelen:

  • Hendriksen Advocatenkantoor kan u dan aanschrijven met vermelding van het juiste geslacht en de juiste namen (mevrouw F. Bloem) op het juiste (email)adres en kan telefonisch contact met u opnemen.
  • Hendriksen Advocatenkantoor dient in processtukken of overeenkomsten en correspondentie te vermelden dat het om u gaat als betrokken partij in de procedure of bij de overeenkomst of in de correspondentie.
  • De Raad voor Rechtsbijstand eist bij de aanvraag voor en declaratie van een toevoeging dat persoonsgegevens worden verstrekt.
  • Gemeenten eisen dat persoonsgegevens worden verstrekt bij de aanvraag van een akte of uittreksel.
  • Hendriksen Advocatenkantoor mag niet optreden tegen (oud)cliënten van Hendriksen Advocatenkantoor. In dat verband dienen uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard te worden om te kunnen toetsen of u een (oud)cliënt bent van Hendriksen Advocatenkantoor.

 

Wat is de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens?

 

In gerechtelijke procedures vereist de wet dat persoonsgegevens worden verstrekt.

 

In geval van het opstellen van een overeenkomst of een advies is er een gerechtvaardigd belang omdat uw persoonsgegevens verwerkt dienen te worden in die overeenkomst of het advies en het duidelijk is dat u de betrokken partij bent bij die overeenkomst of het advies betrekking heeft op u.

 

Een ander gerechtvaardigd belang is gelegen in het verbod voor Hendriksen Advocatenkantoor op te treden tegen (oud)cliënten.

 

Met ingang van 01-06-2018 zal Hendriksen Advocatenkantoor uw toestemming verwerken in de overeenkomst van opdracht. U kunt te allen tijde na het ondertekenen van de overeenkomst van opdracht uw toestemming intrekken. Dat kan er echter wel toe leiden dat Hendriksen Advocatenkantoor uw opdracht niet langer kan uitvoeren zodat de opdracht dan dient te worden beëindigd.

 

Met welke instanties kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld?

 

Voor Hendriksen Advocatenkantoor geldt een geheimhoudingsverplichting. In beginsel delen wij uw informatie niet met derden, tenzij zulks noodzakelijk is voor de uitoefening van onze praktijk en/of uw opdracht of een wettelijke plicht.

 

Hendriksen Advocatenkantoor maakt gebruik van een CRM-systeem voor de (financiële) administratie en schakelt een partij in voor de hosting van de website. Bij het uitvoeren van de betreffende diensten verwerken deze derden persoonsgegevens. Dat doen zij dan als “verwerker” voor Hendriksen Advocatenkantoor. Hendriksen Advocatenkantoor legt schriftelijke afspraken vast met deze derden, zodat uw persoonsgegevens uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt en ook beschermd worden door deze derden.

 

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden wanneer dat noodzakelijk is om uw opdracht uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld met gerechtelijke instanties in het kader van procedures, met de Raad voor Rechtsbijstand voor het aanvragen en declareren van een toevoeging, met gemeenten voor het opvragen van akten en uittreksels, met de wederpartij in het kader van correspondentie, met deurwaarders voor het betekenen van processtukken en eventuele incasso-opdrachten, met het LBIO in het kader van het incasseren van achterstallige alimentatie, met een notariskantoor voor het wijzigen van testamenten/huwelijkse voorwaarden of levering van onroerende goederen, met Sdu voor het maken van alimentatieberekeningen in INA PFR.

 

In geval van een controle door de Belastingdienst is Hendriksen Advocatenkantoor wettelijk verplicht de financiële gegevens ter inzage te geven aan de Belastingdienst. Tot die financiële gegevens behoren ook de facturen die aan u zijn toegestuurd waarop derhalve uw naam en adresgegevens staan vermeld.

 

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard door Hendriksen Advocatenkantoor?

  

Om te voorkomen dat Hendriksen Advocatenkantoor optreedt tegen (oud)cliënten dienen uw persoonsgegevens te worden bewaard zolang Hendriksen Advocatenkantoor juridische diensten verleend.

 

Hendriksen Advocatenkantoor kan aansprakelijk worden gesteld voor beroepsfouten. In dit verband dient Hendriksen Advocatenkantoor gegevens 20 jaren te bewaren.

 

Financiële gegevens dient Hendriksen Advocatenkantoor 7 jaren te bewaren.

 

De bewijzen dat Hendriksen Advocatenkantoor de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, dient Hendriksen Advocatenkantoor 5 jaren te bewaren.

 

Persoonsgegevens van uw kinderen of uw wederpartij worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van 5 jaren na archivering van het dossier. Hendriksen Advocatenkantoor vermeldt de datum waarop de wettelijke bewaartermijn verstrijkt in een afsluitende brief.

 

Welke maatregelen treft Hendriksen Advocatenkantoor om uw persoonsgegevens te beschermen?

 

Hendriksen Advocatenkantoor neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Er wordt gebruik gemaakt van adequate beveiligingssoftware. Er worden wachtwoorden en gebruikersnamen ingesteld en periodiek gewijzigd. Er wordt voorkomen dat onbevoegden inzage hebben in uw dossier door uw dossier niet aan onbevoegden af te geven en door de dossierkasten af te kunnen sluiten en door een “clean desk policy” te hanteren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe kunt u daarvan gebruik maken?

 

U heeft de volgende rechten.

 

Het recht op informatie over de verwerkingen: In deze privacyverklaring is uitgelegd welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en met welke grondslag. U kunt desgevraagd aanvullende informatie krijgen over het verwerken van persoonsgegevens.

 

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens: U kunt inzien welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.

 

Het recht op correctie van de persoonsgegevens als deze niet (langer) kloppen: Zijn uw persoonsgegevens niet compleet of niet correct of gewijzigd na de eerste verwerking? Neem dan contact op zodat uw persoonsgegevens aangevuld of gecorrigeerd kunnen worden.

 

Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: Indien uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u deze laten verwijderen.

 

Het recht om ‘vergeten te worden’: Hierbij gaat het om openbaar (bijvoorbeeld op internet) gemaakte persoonsgegevens. U kunt vragen deze gegevens te wissen.

  

Het recht op beperking van de gegevensverwerking: Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens tijdelijk niet worden gebruikt, tenzij een uitzonderingssituatie zich voordoet. U kunt contact opnemen voor nadere informatie over die uitzonderingssituaties.

 

Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking: De verwerking van persoonsgegevens zal dan worden gestaakt, mits voldaan is aan één van de grondslagen (persoonlijke omstandigheden bij een gerechtvaardigd belang van Hendriksen Advocatenkantoor, direct marketing, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden) van dit recht op verzet.

 

Het recht op overdracht van de gegevens: U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die door u zijn aangeleverd bij Hendriksen Advocatenkantoor zodat deze overgedragen kunnen worden aan een andere instantie.

 

Het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming: Hendriksen Advocatenkantoor maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Daarnaast kunt u uw toestemming intrekken. Bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven of e-mailings. Indien u uw toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kunt u contact opnemen.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (de AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. Informatie over de (werkwijze van de) AP vindt u op de site www.autoriteitpersoonsgegevens.nl en via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht treft u informatie aan over de mogelijkheden bij klachten over het gebruik van persoonsgegevens.

 

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG). Desalniettemin helpen we u graag met uw vragen en/of opmerkingen. Hiervoor kunt u contact opnemen met dhr. mr. R.M. Hendriksen via info@hendriksenadvocatenkantoor.nl of +31 (0)74-8528887.

 

Links
Op de website van Hendriksen Advocatenkantoor zijn (mogelijk) een (of meerdere) links naar andere websites van andere bedrijven en organisaties vermeld, alwaar u meer informatie over een specifiek onderwerp kunt lezen. Hendriksen Advocatenkantoor vermeldt deze link(s) teneinde u behulpzaam te zijn bij het eenvoudig kunnen achterhalen van relevante informatie over dat onderwerp. Hendriksen Advocatenkantoor is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die organisatie(s) persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient u de privacyverklaring van de betreffende organisatie(s) te lezen.

 

Cookie statement

Wij gebruiken geen cookies op de website van Hendriksen Advocatenkantoor.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de privacyverklaring worden herzien.

 

Hengelo (o), 29-05-2018